thumb211111140422

ตำนานการก่อเจดีย์ทราย
ประวัติของการก่อเจดีย์ทรายมีเรื่องเล่ามาว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลได้เสด็จไปยังเมืองสาวัตถีพร้อมบริวารได้เห็นหาดทรายขาวบริสุทธิ์ก็เกิดจิตศรัทธาก่อทรายเป็นเจดีย์ ๘ หมื่น ๔ พันองค์ แล้วอุทิศเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา …
วันที่: 21 พฤศจิกายน 2554

thumb220911102814

การรักษาวัฒนธรรมของความเป็นชาติ
การรักษาวัฒนธรรมของความเป็นชาติ “ การสร้างอาคารสมัยใหม่นี้เป็นเกียรติของผู้สร้างเพียงคนเดียว แต่โบราณสถานนั้นเป็น เกียรติของชาติ อิฐเพียงแผ่นเดียวก็มีค่า ควรที่เราจะได้ช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์แล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย ” พระดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธ…
วันที่: 22 กันยายน 2554

thumb130911160624

ประวัติเมืองสุรินทร์
ประวัติเมืองสุรินทร์ สุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเป็นมายาวนาน จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ ข้อมูลในพงศาวดาร เรื่องเล่าตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา เป็นที่อยู่ของชนหลายเผ่าพันธุ์ทั้ง ไทย เขมร ลาว กวยหรือกูย ทำให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตัวเมืองเมืองสุรินทร์พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์มีมน…
วันที่: 13 กันยายน 2554

thumb240311141922

เชื้อชาติ(ชนชาติ)กับดักทางความคิด ในกรณี “ทวารวดี(ไม่)มีมอญ”
เชื้อชาติ(ชนชาติ)กับดักทางความคิด ในกรณี “ ทวารวดี(ไม่)มีมอญ” สุกัญญา เบาเนิด ก่อ

นหน้านี้มีข้อถกเถียงกันมานานเกี่ยวกับมอญในทวารวดี บ้างก็ว่ากลุ่มคนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมทวารวดีคือ “มอญ” เนื่องจากพบจารึกภาษามอญเป็นจำนวนมาก ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็แย้งว่าภาษามอญในจารึกเป็นภาษาทางศาสนา…
วันที่: 24 มีนาคม 2554

files190111160650

ลำดับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองจันทบุรีสมัยอยุธยา การตั้งถิ่นฐาน สิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ( พ.ศ.1724 – 1763 ) จันทบุรีคงจะเป็นอิสระจากขอม เนื่องจากตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 18 ขอมได้ประสบความหายนะทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเนื่องจากการโหมสร้างปราสาทหินจำนวน 600 แห่งจึงเกิดชุมชนอิสระปรากฏขึ้นทั่วไป เมื่อจันทบ…
วันที่: 19 มกราคม 2554

files190111152148

ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของจังหวัดจันทบุรี
ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของจังหวัดจันทบุรี การตั้งถิ่นฐาน เมืองจันบุรีเป็นชุมชนโบราณเก่าแก่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี ยังมีร่องรอยอารยธรรมโบราณของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6,000 – 4,000 ปี หลักฐานที่ปรากฏทั้งด้านมานุษยวิทยาศิลปะและประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐาน การเติบโตอย่างกว้…
วันที่: 19 มกราคม 2554

thumb170111160951

 

ความหมาย ความเป็นมาของธงชาติไทย
ความหมาย ความเป็นมาของธงชาติไทย ธงชาติ ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ทั่วโลกใช้ แสดงถึงความเป็นชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรือง มีเสถียรภาพ อธิปไตย ความเป็นหมู่เป็นเหล่า ความเป็นน้ำหนึ่ง การประพฤติปฏิบัติต่อธงชาติจึงเสมือนการประพฤติปฏิบัติต่อคนในชาติซึ่งเป็นเจ้าของธงชาตินั้นๆ และในด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศจึง…
วันที่: 17 มกราคม 2554

thumb271210151922

 

ประวัติความเป็นมาของเมืองสุโขทัย
ประวัติความเป็นมาของเมืองสุโขทัย ชุมชนดั้งเดิม บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างหรือบริเวณพื้นที่ตอนล่างของลุ่มแม่น้ำปิง ยม และน่าน ก่อนที่จะเกิดเป็นบ้านเมืองในเครือข่ายของแคว้นสุโขทัย ได้พบร่องรอยหลักฐานการตั้งหลักแหล่งเป็นชุมชนขนาดเล็กบนเส้นทางคมนาคมติดต่อกันระหว่างรัฐหรืออาณาจักรโบราณที่มีความเป็นปึกแผ่นทางด…
วันที่: 27 ธันวาคม 2553

files100610160146

 

รัฐในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘
รัฐในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ รัฐสุพรรณภูมิ เป็นชุมชนโบราณที่ซ้อนทับคลุมพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี โดยพัฒนามาจากชุมชนในวัฒนธรรมทวารวดี เป็นพื้นที่เกษตรกรรม แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา รัฐสุพรรณภูมิมีการติดต่อสัมพันธ์กับดินแดนจีนและเมืองชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีบทบาทสำคัญในการเป็นเมืองทางการค้า และเป็นเมืองสำ…
วันที่: 9 มิถุนายน 2553

 

Advertisements

Image  —  Posted: November 22, 2012 in Uncategorized