โครงสร้างรายวิชา

google        youtube        psv        สพม11

 

โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ 2

รหัสวิชา  ส21104                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่1                                เวลา 20 ชั่วโมง                        อัตราส่วนคะแนน  70:30

ลำดับ   ที่  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด             

            สาระสำคัญ

  เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1 พัฒนาการของจังหวัดสุโขทัย ส  4.3     ม.1/2

ม.1/3

อาณาจักรสุโขทัยมีพัฒนาการในด้านการเมือง  การปกครองเศรษฐกิจ  สังคม  และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ส่งผลต่อภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยปัจจุบัน      6     25

                         สรุปทบทวนภาพรวม  (สอบกลางภาค)

2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส  4.2     ม.1/1 ที่ตั้งและสภาพทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    7     25
3 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชยตะวันออกเฉียงใต้ ส 4.2       ม.1/2 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้  และสังคมไทยปัจจุบัน    5     20
                                  สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค)   1     15
                                             รวมทั้งภาคเรียน   20     100
             

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s