หน่วยที่ 1 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย

 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

 

 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

        1.    อาณาจักรสุโขทัยถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร

                ก.    กลุ่มคนไทยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานโดยเลือกทำเลที่มีความอุดมสมบูรณ์      

                ข.    ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางทางการค้าจึงมีการรวมตัวกันตั้งเป็นเมืองขึ้นมา

                ค.    อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สถาปนาขึ้นมาเป็นรัฐไทย แต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวาย

                ง.    กลุ่มคนไทยรวมตัวกันตั้งตนเป็นอิสระ เพื่อให้หลุดพ้นจากการยึดครองของอาณาจักรขอม

 

        2.    “ตลาดกลางในย่านชุมชน สำหรับติดต่อซื้อขายในชีวิตประจำวัน” คือข้อใด

                ก.    ปสาน                                                            

                ข.    สรีดภงส์

                ค.    ตระพัง                                                                  

                ง.    ทุเรียง

 

        3.    การที่ “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง” ก่อให้เกิดผลในข้อใด

                ก.    ไพร่ไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน                          

                ข.    รัฐขาดรายได้จากการเก็บภาษี                  

                ค.    ไพร่ไม่ต้องเสียค่าปรับถ้าทำผิด

                ง.    สินค้าบางอย่างรัฐไม่อนุญาตให้ขาย

 

        4.    ผู้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ เรื่อง “ไตรภูมิพระร่วง” คือใคร

                ก.    พ่อขุนศรีอินทราทิตย์                                         

                ข.    พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                ค.    พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)                     

                ง.    พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)

 

        5.    ศัตรูที่อยู่ทางเหนือและใต้ของสุโขทัย คือข้อใด

                ก.    ล้านนา – อยุธยา                                                 

                ข.    เขมร – อยุธยา

                ค.    ล้านนา – นครศรีธรรมราช                              

                ง.    อยุธยา – นครศรีธรรมราช

 

        6.    พระมหากษัตริย์ของสุโขทัยพระองค์ใดที่ทรงนำพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้าง
                สัมพันธไมตรีกับอาณาจักรต่าง ๆ

                ก.    พ่อขุนศรีอินทราทิตย์                                         

                ข.    พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                ค.    พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)                     

                ง.    พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)

 

        7.    การสร้าง “สรีดภงส์” ในสมัยสุโขทัย มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

                ก.    เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติ                    

                ข.    เพื่อให้อาณาจักรเกิดความมั่นคง

                ค.    เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่คนรุ่นหลัง              

                ง.    เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข

 

        8.    ภูมิปัญญาของชาวสุโขทัยที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือใช้ คือภูมิปัญญาใด

                ก.    การสร้างตระพัง                                                 

                ข.    การสร้างเครื่องสังคโลก

                ค.    การสร้างพระพุทธรูป                                        

                ง.    การสร้างอาวุธที่ทำด้วยสำริด

 

        9.    แหล่งผลิตเครื่องสังคโลกที่สำคัญในสมัยสุโขทัย คือที่ใด

                ก.    เมืองอู่ทอง                                                           

                ข.    เมืองสองแคว

                ค.    เมืองกำแพงเพชร                                       

                ง.    เมืองศรีสัชนาลัย

 

        10.  มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่คนปัจจุบันได้รับจากสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช คือสิ่งใด

                ก.    ลายสือไทย                                                           

                ข.    เมืองฉอด

                ค.    พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย                                   

                ง.    การปกครองแบบปิตุลาธิปไตย

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s