แบบทดสอบหน่วยที่๓แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

0

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. มูลเหตุจูงใจที่ทำให้ชาวยุโรปแสวงหาเส้นทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คืออะไร

ก. ต้องการผจญภัย

ข. ต้องการดินแดน

ค. ต้องการสินค้าเครื่องเทศ

ง. ต้องการที่จะแสดงแสนยานุภาพ

2. ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากที่ใด

ก. ชาติตะวันตก ข. อินเดีย

ค. อาหรับ ง. โปรตุเกส

3. ชาติแรกที่เดินทางเข้ามาค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือชาติใด

ก. โปรตุเกส ข. สเปน

ค. อังกฤษ ง. ฝรั่งเศส

4. พืชเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือข้อใด

ก. ข้าว + มะพร้าว ข. มะพร้าว + อ้อย

ค. อ้อย + ยางพารา ง. ยางพารา + ข้าว

5. เมืองท่าเมืองแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ชาติตะวันตกเข้ายึดครอง คือเมืองใด

ก. เมืองกัว ข. เมืองปัตตาเวีย ค. เมืองมะละกา ง.เมืองสุรัต

6. ดินแดนอินโดจีน หมายถึงกลุ่มประเทศในข้อใด

ก. เวียดนาม ลาว กัมพูชา

ข. จีน เวียดนาม สิงคโปร์

ค. อินเดีย อินโดนีเซีย จีน

ง. สิงคโปร์ บรูไน ลาว

7. เวียดมินห์ (Viet Minh) หมายถึงพวกใด

ก. ชาวเวียดนามที่นิยมคอมมิวนิสต์

ข. ชาวเวียดนามที่รักชาติต่อต้านฝรั่งเศส

ค. ทหารเวียดนามที่ร่วมมือกับญี่ปุ่น

ง. ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

8. วีรบุรุษของชาวเวียดนามในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเวียดนาม คือบุคคลใด

ก. เหงียน วัน ก๊อก ข. โง ดินห์ เดียม

ค. โฮจิมินห์ ง. ตึง เตรียน

9. ผลจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนงาน

ในสาขาใด

ก. ยางและสิ่งทอ

ข. ยานยนต์และผลิตภัณฑ์ไม้

ค. ท่องเที่ยวและการบิน

ง. อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. สีน้ำเงินที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน มีความหมายตรงกับข้อใด

ก. ความเจริญรุ่งเรือง

ข. สันติภาพและความมั่นคง

ค. ความบริสุทธิ์และความร่วมมือ

ง. ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s