เนื้อหา

“ประวัติศาสตร์สำคัญไฉน”

หากนับย้อนช่วงเวลาสู่อดีต หลังอุบัติการณ์กำเนิดมนุษย์บนพื้นโลกใบนี้ และ

มีวิวัฒนาการอันยาวนานนับล้านๆ ปี จนก่อเกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมสมัยโบราณในบริเวณ

ลุ่มน้ำหลายแห่ง ได้แก่ แถบลุ่มน้ำไนล์ ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา และในทวีปเอเชีย เช่น

ลุ่มน้ำไทกริส-ยูเฟรทิส ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ลุ่มน้ำหวางเหอ (ฮวงโหหรือแม่น้ำเหลือง)

ในเอเชียตะวันออก และลุ่มน้ำสินธุในเอเชียใต้ ซึ่งอารยธรรมโลกสมัยโบราณดังกล่าวได้พัฒนา

ต่อเนื่องเป็นอารยธรรมกรีก-โรมัน รากเหง้าแห่งอารยธรรมตะวันตก (ยุโรปและอเมริกา) อารยธรรมจีน

และอินเดีย รากเหง้าแห่งวัฒนธรรมตะวันออก (เอเชีย) รวมทั้งวิถีของอารยธรรมอิสลาม

การที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และชี้ให้เห็นพัฒนาการของมนุษยชาติตามช่วง

ของเวลาต่างๆ จนเกิดความรู้ ความเข้าใจอารยธรรมของมนุษย์ เข้าใจความเหมือนและ

ความแตกต่างของผู้คนในแต่ละพื้นที่ มีเพียง

“ประวัติศาสตร์”

เท่านั้นที่จะสามารถฉายภาพอดีต

เหล่านี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s