คำอธิบายรายวิชา

google        youtube        psv        สพม11

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                            รหัสวิชา ส21104

รายวิชา ประวัติศาสตร์                                                            จำนวน 0.5 หน่วยกิต      

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                              จำนวน 20 ชั่วโมง /ภาคเรียน                                                                                                                                                                          

ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย ที่ตั้งและภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการพัฒนาประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาคที่ตั้งความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีการพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปัจจุบัน  โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฎิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรยีนรู้แบบบรูณาการ  กระบวนการแก้ไขปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์   เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ถึงความสำคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์   สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์  เหตุการณ์สำคัญต่างๆ อย่างเป็นระบบ  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  พัฒนาการด้านต่างๆ  วัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณ์อันพึ่งประสงค์ ด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ

            ตัวชี้วัด

            ส 4.2   ม.1/1  ม.1/2

            ส 4.3  ม.1/2  ม.1/3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s